Silver Sea Loigstics

Useful Information

Quy định về Khai thuế – Tính thuế

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ KHAI THUẾ – TÍNH THUẾ I. Nguyên tắc khai thuế – tính thuế (Điều 30 luật Quản lý thuế, Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP): 1.    Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước do mình kê khai, trừ trường hợp cơ quan Hải quan ấn

Xem thêm

Bảng quy đổi đơn vị đo lường

CHIỀU DÀI Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical Mile 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.00062 0.00053996 1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 0.53995680 0.0254 0.00003 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001372 0.3048 0.00030 12 1 0.33333 0.00019 0.00016458 0.9144 0.00091 36 3 1 0.00057 0.00049374 1609.34 1.60934 63360 5280 1760 1 0.86897408 1852 1.852 72913 6076.12 2025.37 1.15075 1 DIỆN

Xem thêm