Silver Sea Loigstics

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường… Continue reading CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II: TÀU BIỂN

CHƯƠNG II: TÀU BIỂN MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 11. Tàu biển Tàu biển là tàu hoặc cấu trúc nổi di động khác chuyên dùng hoạt động trên biển. Tàu biển quy định trong Bộ luật này không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ và tàu cá. Điều 12. Tàu biển Việt Nam… Continue reading CHƯƠNG II: TÀU BIỂN

CHƯƠNG III: THUYỀN BỘ

CHƯƠNG III THUYỀN BỘ Điều 45. Thuyền bộ Thuyền bộ là những thuyền viên thuộc định biên của tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sĩ quan và các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu biển. Điều 46. Thuyền viên làm việc trên tàu biển 1. Thuyền viên là người có… Continue reading CHƯƠNG III: THUYỀN BỘ

CHƯƠNG IV: CẢNG BIỂN

CHƯƠNG IV CẢNG BIỂN Điều 59. Cảng biển 1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện… Continue reading CHƯƠNG IV: CẢNG BIỂN

CHƯƠNG V: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG V HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN MỤC 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 70. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển 1. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển là hợp đồng được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó… Continue reading CHƯƠNG V: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG VI: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG VI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Điều 123. Vận chuyển hành khách và hành lý 1. Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển là hợp đồng được giao kết giữa người vận chuyển và hành khách, theo đó người vận chuyển dùng… Continue reading CHƯƠNG VI: HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG VII: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

CHƯƠNG VII HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 138. Hợp đồng thuê tàu Hợp đồng thuê tàu là hợp đồng được giao kết giữa chủ tàu và người thuê tàu, theo đó chủ tàu giao quyền sử dụng tàu biển của mình cho người thuê tàu trong một thời hạn nhất… Continue reading CHƯƠNG VII: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

CHƯƠNG VIII: ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

CHƯƠNG VIII ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI   MỤC 1 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Điều 158. Đại lý tàu biển Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu… Continue reading CHƯƠNG VIII: ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

CHƯƠNG IX: HOA TIÊU HÀNG HẢI

CHƯƠNG IX HOA TIÊU HÀNG HẢI Điều 169. Chế độ hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam 1. Việc sử dụng hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; góp phần bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền… Continue reading CHƯƠNG IX: HOA TIÊU HÀNG HẢI

CHƯƠNG X: LAI DẮT TÀU BIỂN

CHƯƠNG X LAI DẮT TÀU BIỂN Điều 178. Lai dắt tàu biển 1. Lai dắt tàu biển là việc lai, kéo, đẩy hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển bằng tàu lai. 2. Lai dắt tàu biển bao gồm lai dắt trên… Continue reading CHƯƠNG X: LAI DẮT TÀU BIỂN