Silver Sea Loigstics

QUY ĐỊNH VỀ TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG HẢI

QUY ĐỊNH VỀ  TRANG THIẾT BỊ  AN TOÀN HÀNG HẢI VÀ  PHÒNG NGỪA Ô  NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN LẮP ĐẶT TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN NỘI ĐỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Chương I QUY… Continue reading QUY ĐỊNH VỀ TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN HÀNG HẢI

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ  ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM (Ban hành theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định nội dung, nguyên… Continue reading QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NUỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH (Số: 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005) QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NUỚC NGOÀI VÀ  THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định điều kiện thuyền viên… Continue reading ĐIỀU KIỆN THUYỀN VIÊN VIỆT NAM LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NUỚC NGOÀI

TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN

QUYẾT ĐỊNH (Số: 66/2005/QĐ-BGTVT) VỀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy định về tiêu chuẩn chuyên… Continue reading TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN

CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ  ĐĂNG KÝ  THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức… Continue reading CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN

DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN

DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN VÀ TÀU CÔNG VỤ VIỆT NAM (Ban hành theo quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT) PHẦN I. DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN TT   GIẤY CHỨNG NHẬN (1)   LOẠI TÀU CĂN CỨ GHI CHÚ Tàu lớn (2) Tàu nhỏ (3) Hoạt động tuyến Quốc tế Không hoạt động… Continue reading DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN

ĐĂNG KÝ VÀ MUA BÁN TÀU BIỂN

NGHỊ ĐỊNH Của Chính phủ số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 VỀ ĐĂNG K‎Ý VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về đăng ký và mua, bán tàu biển. 2. Việc mua, bán tàu biển không áp… Continue reading ĐĂNG KÝ VÀ MUA BÁN TÀU BIỂN

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN TẠI VIỆT NAM Điều kiện đăng ký tàu biển Tàu biển được đăng ký tại Việt Nam khi tàu biển đó không còn mang đăng ký tàu biển nước khác, đã được cấp các loại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, thuộc sở hữu của tổ chức Việt Nam có trụ… Continue reading ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN TẠI VIỆT NAM