Silver Sea Loigstics

LUẬT ĐƯỜNG SẮT

LUẬT ĐƯỜNG SẮT CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường… Continue reading LUẬT ĐƯỜNG SẮT

DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển… Continue reading DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/ 2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Chương I Quy định chung Điều… Continue reading QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa… Continue reading QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày… Continue reading LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

THÔNG TƯ Số: 125/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ – Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 được Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001; – Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001… Continue reading HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

THÔNG TƯ SỐ 10/2004/TT-BGTVT NGÀY 23/6/2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2003/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ Căn cứ qui định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về vận… Continue reading HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29-10-2003 VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động vận tải đa phương thức quốc tế của tổ chức, cá nhân Việt Nam;… Continue reading NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ