Silver Sea Loigstics

Biểu giá dịch vụ cảng biển Cảng Sài Gòn (Cước thanh toán bằng USD): Ban hành kèm theo QĐ số: 948/2005/QĐ ngày 12 tháng 08 năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN CẢNG SÀI GÒN (Thanh toán bằng USD) Ban hành kèm theo QĐ số  :  948/ 2005/ QĐ ngày 12 tháng 08  năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn ************** I – QUY ĐỊNH CHUNG 1/.  Đối tượng áp dụng : 1.1 Tàu thủy hoạt động vận tải hành khách, hàng… Continue reading Biểu giá dịch vụ cảng biển Cảng Sài Gòn (Cước thanh toán bằng USD): Ban hành kèm theo QĐ số: 948/2005/QĐ ngày 12 tháng 08 năm 2005 của Tổng Giám Đốc Cảng Sài Gòn

Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải Nội Địa và Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đặc Biệt

Bộ Tài Chính Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 62/2003/QĐ-BTC ——————- Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003 Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải… Continue reading Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đối Với Tàu Thuỷ Vận Tải Nội Địa và Phí, Lệ Phí Hàng Hải Đặc Biệt

Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Giá Dịch Vụ Cảng Biển

Bộ tài chính Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam —————–                                                                                      … Continue reading Quyết Định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải và Giá Dịch Vụ Cảng Biển