Silver Sea Loigstics

QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG

QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 8 năm 2006) I. Quy định chung: 1. Thời hạn để thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp (dưới đây gọi chung là thuyền trưởng) và… Continue reading QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM (Số: 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004) Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997; Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày… Continue reading THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM (Số: 05/2003/TT-BTC ngày 13/01/2003) Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP… Continue reading THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ (TRẠM RÓT DẦU KHÔNG BẾN) VÀ CẢNG CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DẦU KHÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng: Biểu giá dịch vụ tại phân cảng xuất dầu… Continue reading BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY VẬN TẢI NỘI ĐỊA

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY VẬN TẢI NỘI ĐỊA VÀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐẶC BIỆT (Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 62/2003/QĐ/BTC Ngày 25/4/2003 Của Bộ Tài Chính) A- Những Quy Định Chung I – Đơn vị Tiền tệ tính Phí, lệ phí hàng hải: Đồng tiền… Continue reading BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY VẬN TẢI NỘI ĐỊA

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 88 /2004/QĐ/BTC ngày 19 /11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) ——————– PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I – Xác định mức phí, lệ phí hàng hải phải nộp: Số tiền phí, lệ phí hàng hải phải nộp là… Continue reading BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

               BỘ TÀI CHÍNH                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ———                               … Continue reading HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN (Ban hành kèm theo quyết định số 61/2003/QĐ/BTC ngày 25/4/2003 của Bộ Tài chính) ——————– A – quy định chung I – Đối tượng áp dụng: Biểu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển này (sau đây gọi tắt là… Continue reading BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN

NGHỊ ĐỊNH của Chính Phủ Số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VÀ KHU VỰC HÀNG HẢI CỦA VIỆT NAM Chương I Những Quy Định Chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định việc mở, đóng cảng biển, hoạt động… Continue reading QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN CẢNG BIỂN

Cảng biển là cảng được mở ra để tàu biển ra, vào hoạt động. Cảng biển bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng. Vùng đất cảng gồm kho bãi, cầu cảng, nhà xưởng, khu hành chính và dịch vụ hàng hải. Vùng nước cảng gồm vùng nước trước cầu cảng, vùng neo đậu-… Continue reading CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN CẢNG BIỂN