Silver Sea Loigstics

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

               BỘ TÀI CHÍNH                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
———                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1174/TC-QLG                                                        ———————————

V/v: Hướng dẫn thực hiện                                           Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2004
giá dịch vụ Cảng biển

Kính gửi: – Các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển
– Các đơn vị kinh doanh dịch vụ đại lý hàng hải
– Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
– Các Hiệp hội ngành hàng

Ngày 25 tháng 12 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, theo đó dịch vụ tại cảng biển không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định giá mà thuộc thẩm quyền của Giám đốc các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và để giữ ổn định về giá dịch vụ cảng biển, tránh tình trạng một số đơn vị lợi dụng vị thế độc quyền tăng giá quá cao hoặc cạnh tranh bằng hạ giá quá thấp ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của khách hàng, của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và của nhà nước, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển; kinh doanh dịch vụ đại lý và các tổ chức, cá nhân có hàng hóa thông qua cảng thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển:

Căn cứ tình hình thực tế và tham khảo các quy định về giá dịch vụ cảng biển tại Quyết định số 61/2003/QĐ-BTC ngày 25/4/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển, Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí và các văn bản hướng dẫn liên quan, Giám đốc các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển ban hành quyết định về Biểu giá dịch vụ cảng biển của đơn vị, áp dụng cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của hai quyết định trên.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đại lý:

Căn cứ tình hình thực tế và tham khảo các quy định tại Quyết định số 39/VGCP-CNTDDV ngày 23/12/1993 về phí đại lý đối với đội tàu nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Giám đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ đại lý quy định Biểu giá dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý container của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ đại lý, các đơn vị kinh doanh dịch vụ đại lý cần tính toán chính xác các khoản chi phí về dịch vụ tại cảng biển để thông báo cho khách hàng trên cơ sở Biểu giá dịch vụ cảng biển do Giám đốc các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển quy định.

Đối với các tổ chức, cá nhân có hàng hóa thông qua cảng biển:

Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa thông qua cảng biển cần nắm vững các thông tin về Biểu giá dịch vụ cảng biển do Giám đốc các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển và Biểu giá dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý container do Giám đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ đại lý quy định để ký kết hợp đồng vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa.

Các biểu giá dịch vụ cảng biển và Biểu giá dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý container do Giám đốc các đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ cảng biển và dịch vụ đại lý quyết định phải gửi về Bộ Tài chính (Cục quản lý giá) để báo cáo.

Theo Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, giám đốc các đơn vị kinh doanh cung ứng dịch vụ cảng biển và dịch vụ đại lý phải có biện pháp cụ thể giảm chi phí sản xuất, dịch vụ để chậm nhất là hết năm 2005 có mức giá ngang mức giá trung bình của dịch vụ cùng loại trong Khu vực; Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất kiểm soát chặt chẽ việc định giá đối với một số sản phẩm, dịch vụ hiện nay còn mang tính chất độc quyền.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Trong quá trình thực hiện các quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP nói trên, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Đại lý &Môi giới hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

 

Nguyễn Ngọc Tuấn