Silver Sea Loigstics

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM Luồng tàu biển: Là dải nước liên tục, kéo dài từ biển (thường từ phao số 0) đến các cảng biển để đáp ứng điều kiện đi lại an toàn cho các tàu biển. Đoạn luồng tàu biển: Là một đoạn liên tục của luồng tàu biển… Continue reading LUỒNG TÀU BIỂN VÀO CÁC CẢNG VIỆT NAM

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI I. Thông tin duyên hải: Trực canh và xử lý các dữ liệu cấp cứu, khẩn cấp 24/24 giờ : – Trên các tần số và phương thức thông tin theo GMDSS – Trên Inmarsat-C trong hệ thống Inmarsat – Trong hệ thống Cospas-Sarsat Phát thông báo an toàn… Continue reading THÔNG TIN AN TOÀN HÀNG HẢI

MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM

MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM Mạng đài bờ Thông tin Duyên hải Việt Nam Giới thiệu chung: Mạng Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam thuộc VISHIPEL quản lý và khai thác bao gồm 29 Đài TTDH và 01 Trung tâm xử lý thông tin Hàng Hải nằm trải dọc theo bờ biển… Continue reading MẠNG VIỄN THÔNG HÀNG HẢI VIỆT NAM

ĐÈN BIỂN VIỆT NAM

1 Tên đèn HÀM LUÔNG Tọa độ địa dư 09°58’19″00N 106°37’59″000E Năm xây dựng 2000 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 15.00 / 1.20 Cấp đèn III Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 7.5 / 13.00 Vị trí/tác dụng – Chỉ vị trí cửa Hàm Luông – An… Continue reading ĐÈN BIỂN VIỆT NAM

Danh mục hàng nguy hiểm

Imo Class Details For maritime transport these goods, materials or articles are classified and further divided as follows: IMO Class Description Class 1 Explosives 1.1 Substances and articles which have a mass explosion hazard. 1.2 Substances and articles which have a projection hazard but not a mass explosion hazard. 1.3 Substances and articles which have… Continue reading Danh mục hàng nguy hiểm

LUẬT ĐƯỜNG SẮT

LUẬT ĐƯỜNG SẮT CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường… Continue reading LUẬT ĐƯỜNG SẮT

DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển… Continue reading DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BỘ

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI

QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/ 2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Chương I Quy định chung Điều… Continue reading QUY ĐỊNH PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa… Continue reading QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày… Continue reading LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA