Silver Sea Loigstics

CHƯƠNG XVIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHƯƠNG XVIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 261. Hiệu lực thi hành
1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
2. Bộ luật này thay thế Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 1990.

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005