Silver Sea Loigstics

Văn bản về hướng dẫn thuế xuất nhập khẩu

 1. Thông tư 113/2005/TT-BTCHướng dẫn Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 2. Quyết định Số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006
 3. Biểu thuế xuất khẩu
 4. Biểu số 1, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 1 đến chương 40)
 5. Biểu số 2, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 41 đến chương 83)
 6. Biểu số 3, Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi (từ chương 84 đến chương 97)
 7. Quyết định Số: 78/2006/QĐ-BTC Ngày 29/12/2006
 8. Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo Quyết định Số: 78/2006/QĐ
 9. Quyết định Số 02/2007/QĐ-BTC Ngày 05/01/2007
 10. Quyết định Số 05/2007/QĐ-BTC Ngày 15/01/2007
 11. Quyết định Số: 77/2006/QĐ-BTC Ngày 29/12/2006
 12. Quyết định Số 09/2006/QĐ-BTC
 13. Biểu thuế CEPT – AFTA giai đoạn 2006- 2013
 14. Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 15. Quyết định 25/2007/QD – BTC
 16. QĐ 26/2007/QĐ-BTC
 17. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do AS
 18. QĐ 41/2007/QĐ-BTC Ngày 31/5/2007 của Bộ Tài Chính
 19. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do AS
 20. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh
 21. Quyết định 20/2006/QĐ – BBCVT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
 22. Quyết định 20/2006/QĐ – BBCVT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
 23. Quyết định 11/2007 – BBCVT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
 24. 22 nd 90.2007.doc